Pripravljamo že 4. mednarodno konferenco

EDUCA izobraževanje v sodelovanju z uglednimi ustanovami iz Slovenije, Hrvaške ter Srbije pripravlja že 4. mednarodno konferenco namenjeno teoriji in praksi muzejske pedagogike.

Že od samega začetka je naša zamisel, da bi  na vsakoletni  konferenci zbrali učitelje in vzgojitelje na eni ter muzejske pedagoge/kustose na drugi strani z namenom medsebojne izmenjave pogledov in dobrih praks glede priprave in izvedbe obiska otrok v muzeju ali  galeriji.

Ta edinstvena konferenca bo torej namenjena vzgojiteljem  iz vrtcev  in učiteljem/profesorjem iz šol ( na vseh stopnjah izobraževanja )   ter muzejskim  pedagogom oziroma kustosom in galeristom, pa tudi arhivarjem in knjižničarjem.

Vse navedene profile vabimo bodisi k aktivni udeležbi  s svojimi strokovnimi oz. znanstvenimi referati, evalvacijami, prikazi dobre prakse, prezentacijami plakatov ali pa zgolj k ( »pasivni« ) udeležbi.

 

 

[PDF]  Uradni letak konference najdete tukaj.

[PDF]  Službeni program  konferencije ( hrvatski )  dobičete ovdje.

[PDF]  Službeni program konferencije ( srpski ) dobičete ovde.

Novice

O konferenci*

Ameriški filozof in pedagog John Dewey (1859–1952), ki v zadnjem času bolj poglobljeno zanima tudi slovenske raziskovalce pedagogike, je v povezovanju šole z ustanovami, kot so muzeji in knjižnice, videl »združitev vsega, kar je edukacijsko«. Kot predstavnik pragmatistične pedagoške smeri, je šolo videl kot obliko aktivnega učenja, ki naj bo čim bolj življenjsko (smiselno), v to filozofijo izobraževanja pa je vključil tudi muzej. Brez muzeja si Dewey ni predstavljal »edukacije, ki bo pri vseh oblikovala sposobnosti za življenje v demokratični družbi in za oblikovanje demokratične družbe«. Deweyju se je zdelo medinstitucionalno sodelovanje temeljno za relevantno, z življenjem in ne samo s poklicem povezano učenje, saj je v šoli »veliko skrajno nepomembnih učnih vsebin«, ki so »polne naučenih dejstev, ki sploh niso dejstva, in se jih je pozneje treba odučiti«, nasprotno pa so v knjižnicah in muzejih »zbrani, vzdrževani in urejeni najboljši viri preteklosti«. Tem virom preteklosti danes rečemo kulturna dediščina.

 

Med sodobne pedagoške izzive v teoriji in praksi gotovo sodi institucionalno partnerstvo – povezovanje ustanov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja pa tudi izobraževanja odraslih s kulturnimi in z drugimi ustanovami, kjer je moč priti v stik s kulturno dediščino.

Namen takega povezovanja je kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. Med temi ustanovami velja posebej poudariti muzeje (v najširšem pomenu besede). Po zaslugi slovenskih muzejev so učiteljem možnosti, ki jih za uresničevanje ciljev kurikuluma nudi muzej, že dodobra znane. Tudi zapis v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, da je eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja »zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in širšim okoljem« ter pogoste omembe muzejev in kulturne dediščine v učnih načrtih (v kontekstu ciljev, vsebin ali didaktičnih priporočil oz. strategij poučevanja) na vseh ravneh izobraževanja, napotujejo učitelje na pogosto obiskovanje muzejev. Kljub temu pa statistični podatki o komplementarnosti poučevanja kažejo, da tovrstno sodelovanje še ni izkoriščeno v zadostni meri.

Danes v Sloveniji pravih raziskav o pomenu in vplivu obiskovanja muzejev kot avtentičnih kulturnih okolij na vzgojo in izobraževanje pravzaprav nimamo, zato smo se odločili za strokovni posvet oz. konferenco, ki je namenjena tako učiteljem na vseh ravneh izobraževanja kot kustosom muzejev in drugih inštitucij, ki ohranjajo kulturno dediščino in se na kakršenkoli način ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.

Vse vas vabimo k prijavi svojega prispevka v obliki strokovnih ali znanstvenih referatov, evalvacij, analiz, študij primerov in plakatov (predstavitev strokovnega dela, ki je še v procesu).

NAMEN   KONFERENCE  

Skrbna pedagoška priprava  otrok v vrtcu oziroma v  šoli  na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med  vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

Kvalitativni dvig  muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni  namen in hkrati ambicija te edinstvene konference, ki  v letu  2019 v tretji izvedbi še razširja svojo mednarodno razsežnost!

OSREDNJI  VSEBINSKI   SKLOPI  KONFERENCE

Na konferenci so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako naslednje:

Učni načrti in muzeji

Povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem, …)

Medpredmetno povezovanje ( korelacija ) v šolah in muzejih

Povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …

Muzeji in oblikovanje identitete

Osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj, …

Sodobni muzejsko pedagoški pristopi

in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike.

*dr. Metoda Kemperl je avtorica zgornjega besedila ter avtorica koncepta in vsebinske zasnove  konference  ŠOLA  IN  MUZEJI

Plenarne predavateljice in predavatelj:

Konferenca bo potekala  v obliki 6 plenarnih predavanj in strokovnih ter znanstvenih referatov  v sekcijah . Dobrodošle so tudi predstavitve plakatov/poster prezentacije.

Vabljene plenarne  predavateljice/predavatelji  bodo :

Nina Ostan

Zavod RS za šolstvo:
IZ ŠOLE V MUZEJ IN NAZAJ / FROM THE CLASSROOM TO THE MUSEUM AND BACK

Povzetek:

Odnos med šolo in muzejem je vzajemen in ponuja paleto možnosti medsebojnega sodelovanja in oplajanja. V prispevku bomo osvetlili, kakšen izziv predstavlja galerija/muzej za šolsko delo in kako lahko v učnem načrtu »suhoparno« zapisan cilj – obisk galerije/muzeja – postane vznemirljiva in zaznamujoča izkušnja srednješolke_ca. Skozi raznolike primere dobre prakse bomo pokazali, kako obisk galerije/muzeja obogati, nadgradi, poglobi in navdihuje šolsko delo.

Abstract:

The relationship between the school and the museum is reciprocal and offers a range of opportunities for collaboration and enrichment. The contribution will shed light on the challenge of a gallery / museum visit in the framework of schoolwork becoming an exciting and rewarding high school student experience instead of solely a “formally” written curriculum goal. Through various examples of good practice we will show how visiting a gallery / museum deepens and inspires schoolwork.

O predavateljici:

Nina Ostan je gimnazijska profesorica umetnostne zgodovine in sociologije kulture. Svojo več kot 25 letno šolsko prakso dopolnjuje kot svetovalka za umetnostno zgodovino na Zavodu za šolstvo RS. Je soavtorica številnih učnih načrtov, pedagoških gradiv, strokovnih prispevkov, s katerimi sodeluje tudi v mednarodnem prostoru. Je mentorica mnogih dijaških vizualnih projektov, razstav, raziskovalnih nalog.

  dr. Matjaž Duh

  Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru:
  MUZEJSKA PEDAGOGIKA IN LIKOVNA UMETNOST oz. LIKOVNA UMETNOST V ŠOLAH V PERSPEKTIVI SODELOVANJA ŠOL IN GALERIJ / THE ROLE OF MUSEUM PEDAGOGY IN DEVELOPING ARTISTIC SKILLS OF CHILDREN

  Povzetek:

  Muzejska pedagogika kot jo poznamo danes je prostorsko umeščena v muzeje in galerije, ki predstavljajo avtentičen prostor umetnosti. Muzejska pedagogika mora sledi smernicam sodobne likovno-pedagoške prakse, ki temelji na razvoju produktivnih in receptivnih sposobnosti učencev in dijakov. Sočasen razvoj obeh sposobnosti je predpogoj, da lahko govorimo o razvoju likovnih sposobnosti. Ob percepciji in recepciji umetniških del, lahko udeležencih učnega procesa pridejo do individualnih likovnih reinterpretacij obravnavanih umetniških del. Kot primeren didaktični pristop se pri tem kaže metoda estetskega transferja.

  Abstract:

  Museum pedagogy, as we know it today, is spatially placed in museums and galleries that represent an authentic space for art.
  Museum pedagogy must follow the guidelines of contemporary art-pedagogical practice, based on the development of productive and receptive skills of pupils and students. The simultaneous development of both skills is a prerequisite to approach the development of artistic abilities. At the perception and reception of works of art, learners can come from individual artistic reinterpretations of considered works of art. The method of aesthetic transfer is seen to be the most appropriate didactic approach.

  O predavatelju:

  Matjaž Duh je doktor likovne pedagogike in je redni profesor za specialno didaktiko likovne umetnosti ter raziskovalec na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

   Kosjenka Klemar Lazslo

   Tehnički muzej Zagreb:
   SURADNJA SA ŠKOLAMA U KONTEKSTU NOVE VIZIJE DRUŠTVENE ULOGE MUZEJA / COLLABORATION WITH SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE NEW VISION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE MUSEUM

   Sažetak:

   Tijekom posljednjih desetljeća muzeji prolaze intenzivan proces transformacije, koji uključuje jačanje društvene uloge muzeja i, posljedično, otvara pitanje redefinicije tradicionalne uloge muzeja i muzejskih vrijednosti. Proces je započeo 1970-ih s novim pristupom muzeologiji, a kulminirao je prijedlogom nove definicije muzeja od strane ICOM-a u 2019. koja je izazvala snažnu debatu među muzeolozima i muzejskim stručnjacima upravo zbog naglašavanja društvene uloge muzeja u odnosu na tradicionalnu (prikupljanje, čuvanje i obradu muzejskih predmeta). Premda je izglasavanje nove definicije odgođeno, izvjesno je da se muzeji nalaze pred prekretnicom. U izlaganju će se raspravljati o tome mogu li (i trebaju li) muzeji odgovoriti na suvremene izazove i prigrliti koncept baziran na participativnosti i društvenoj inkluziji te može li i na koji način u ostvarivanju nove vizije društvene uloge muzeja pomoći suradnja sa školama. Kao svojevrsni case-study bit će predstavljena dva projekata u kojima je primijenjen inkluzivni/participativni pristup: Priče Roma (produkcija FadeIn) i Nikola Tesla. Migrant (Tehnički muzej Nikola Tesla.).

   Abstract:

   Over the last decades museums have undergone an intense transformation process, which involves strengthening of the social role of museums and, consequently, raising the issue of redefining the traditional role of museums and museum values. The process began in the 1970s with a new museology, culminating in the proposal for a new museum definition by ICOM in 2019 which provoked strong debate among museologists and museum professionals, primarily because of emphasizing the social role of museums over the traditional one (collection, preservation and research of the museum artefacts). Although the vote on the new definition has been postponed, it is certain that museums are facing a turning point. The presentation will discuss whether museums can (or should) respond to contemporary challenges embracing a concept based on participation and social inclusion, and whether and how co-operation with schools can help them achieve a new vision of their social function. The examples of two projects using an inclusive / participatory approach will be presented as a case study: Stories of Roma People (produced by Fade INN) and Nikola Tesla. Migrant (Technical Museum Nikola Tesla).

   O predavateljici:

   dr.sc. Kosjenka Laszlo Klemar jemuzejska pedagoginja.Godine 2005. godine magistrirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2012. stekla je titulu doktorice humanističkih znanosti na studiju Medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. do 2008. radila je u Međunarodnom istraživačkom centru za krasnu antiku i srednji vijek (Projekt “IRCLAMA”, Arheološki parkovi, programski asistent), od 2012. do 2015. u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb na poslovima muzejske pedagoginje, a od 2017. zaposlena je u Tehničkom muzeju Nikola Tesla (2017-2019 kao muzejska pedagoginja, 2019.- voditeljica EU i investicijskih projekata). Godine 2016. položila je stručni ispit za muzejskog pedagoga. Autorica je više znanstvenih i stručnih članaka te brojnih muzejskih programa i projekata.

    Dr. Aksinja Kermauner

    Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem:
    INKLUZIVNI MUZEJ OZ. DOSTOPNOST IN PRILAGODITVE V MUZEJU ZA OTROKE S POSEBNIM I POTREBAMI / INCLUSIVE MUSEUM - ACCESSIBILITY AND ADAPTATION OF THE MUSEUM FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

    Povzetek:

    Zahteva in pogoj inkluzivne družbe, ki nudi enake možnosti vsem, je tudi inkluzivno okolje. Bistvo inkluzivnega oblikovanja okolja za vse je, da je prijazno in uporabno za čim več ljudi, ne da bi ga bilo potrebno prilagoditi prav za osebe s posebnimi potrebami. V prispevku predstavljamo osnovne prilagoditve muzejev in galerij za nekatere skupine otrok s posebnimi potrebami. Navadno niti ni potrebno veliko, da lahko v umetnosti uživajo tudi otroci s posebnimi potrebami, veččutne prilagoditve pa so dobrodošle in zanimive za vse obiskovalce.

    Abstract:

    The requirement and condition of an inclusive society, which offers equal opportunities to all, is also an inclusive environment. The essence of inclusive environmental design for all is that it is friendly and useful for as many people as possible, without the need to adapt it specifically for people with special needs. This article presents basic adaptations to museums and galleries for some groups of children with special needs. It usually doesn’t even take a lot that children with special needs can enjoy the art. The multisensory adaptations are also welcome and interesting for all visitors.

    O predavateljici:

    Aksinja Kermauner je pesnica, pisateljica, slovenistka, profesorica likovne umetnosti in tiflopedagoginja. Ukvarja se s senzibilizacijo okolja in inkluzijo oseb s posebnimi potrebami; glede slednjega sodeluje z Muzejem novejše zgodovine Celje. Sicer pa je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

     Dr. Diana Nenadić Bilan

     Sveučilište u Zadru:
     PARTNERSTVO MUZEJA I LOKALNE ZAJEDNICE U OČUVANJU BAŠTINE / PARTNERSHIP BETWEEN MUSEUMS AND LOCAL COMMUNITY ABOUT CULTURAL HERITAGE

     Sažetak:

     Jedna od odrednica izvrsnosti djelovanja muzeja jest uspostava partnerstva s ustanovama u lokalnoj zajednici. Napuštajući tradicionalnu paradigmu organiziranja muzejske djelatnosti, suvremeni participacijski muzeji postaju živim i otvorenim sustavom koji su spremni za dijalog i uključivanje lokalne zajednice u sve faze realizacije aktivnosti muzeja. U radu se razmatraju prednosti međusobnog povezivanja i profesionalne razmjene različitih sudionika, kao i modaliteti partnerstva te uzajamni doprinos kvaliteti rada pojedinih sudionika.

     Abstract:

     One of the determinants of the excellence of museum activity is the establishment of partnerships with institutions in the local community. By abandoning the traditional paradigm of organizing museum activity, contemporary participatory museums are becoming a living and open system, ready for dialogue and involvement of the local community in all stages of the realization of museum activities. This paper discusses the benefits of networking and professional exchanges between different participants, as well as the modalities of partnership and the mutual contribution to the quality of work of individual participants.

     O predavateljici:

     Diana Nenadić-Bilan je docentica na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Predaje nekoliko nastavnih predmeta iz polja pedagogije. Jedno od područja njezinih interesa jest fenomen partnerstva na svim razinama – od partnerstva odgojno-obrazovne ustanove i obitelji do partnerstva pojedinih ustanova u lokalnoj zajednici. Trenutno obnaša funkciju predstojnice Odsjeka za predškolski odgoj Sveučilišta u Zadru.

      Mag. Dragan Kiurski

      Muzej Kikinda & Savez muzeja Srbije:
      MUZEJ I RAZVOJ IDENTITETA KOD DECE ŠKOLSKE DOBI / MUSEM AND DEVELOPMENT OF IDENTITY OF SCHOOL-AGE CHILDREN.

      Sažetak:

      Muzeji stvaraju doživljaje, pokreću emocije, edukuju, razvijaju veštine, menjaju mišljenja, razbijaju predrasude. Takođe, iskustva stečena u muzeju utiču i na razvoj identiteta. Odavno su muzeji prepoznati kao mesta koja imaju presudnu ulogu u oblikovanju individualnog i nacionalnog identiteta. Kroz kolekcije, priče i radionice, muzeji mogu snažno uticati na identitet svojih posetilaca, naročito kod dece i mladih, i u tom smislu im pomoći da odgovore na pitanje Ko smo mi ili ko sam ja? Čemu nas uči istorija i lokalno nasleđe, kakve tragove ostavlja na nama i kako sve to utiče na naš pojam o sebi? Izlaganje Muzej i razvoj identiteta kod dece školske dobi, osim teorijskih prikaza, predstaviće i praksu – rezultate istraživanja Narodnog muzeja Kikinda rađenih na ovu značajnu temu.

      Abstract:

      Museums create experiences, trigger emotions, educate, develop skills, change opinions, break prejudices. Also, experiences gained at the museum can be influenced on identity development. Museums have long been recognized as places that play a crucial role in shaping individual and national identity. Through collections, stories and workshops, they can strongly influence the identity of their visitors, especially children and young people, and in that sense help them to answer the question Who are we or who am I? What history and local heritage teach us, what traces they leave on us, and how it all effect on our sense of ourselves. Presentation Museum and development of identity of school-age children, will explain both – theoretical views, as well as practical research on this important topic, held in The National museum of Kikinda.

      O predavatelju:

      Dragan Kiurski rođen je 6. juna 1978. godine u Kikindi. Završio se Pedagoški fakultet u Somboru 2002, a zvanje master istoričar umetnosti stekao je 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2011. radi kao muzejski pedagog u Narodnom muzeju Kikinda. Predsednik je Sekcije muzejskih pedagoga Muzejskog društva Srbije od 2015. godine. Član je ICOM-a, kao i njegovog podkomiteta CECA.

       Nabor prijavljenih in  izbranih predavateljev v sekcijah  oz. v delavnicah bomo objavili  naknadno po izteku roka za prijavo in izbor ( po 15. januarju 2020 ).

       V okviru konference bosta  organizirana obiska ( in vodeni ogled )  Muzeja novejše zgodovine Celje ter Pokrajinskega muzeja Celje,  kjer nam bodo podrobneje predstavili oba  muzeja kot avtentično učno okolje, njihove pedagoške programe in inovativne pristope, ki jih uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu za spodbujanje poglobljenega spoznavanja in razumevanja muzejske dediščine.

       Ker ima konferenca mednarodni značaj bodo   uradni  konferenčni jeziki slovenski, hrvaški in srbski  brez  prevajanj. Bomo pa kajpak v konferenčnih gradivih zagotovili povzetke v slovenskem jeziku za tuja ter povzetke v srbskem  oz. hrvaškem jeziku za slovenska predavanja

       Okviren program konference

       - Štefan Krapše, organizacijski vodja posveta, EDUCA izobraževanja
       - Stane Rozman, Pokrajinski muzej Celje, direktor
       - Dr. Tonček Kregar, Muzej novejše zgodovine Celje, direktor

       - Dr. Matjaž Duh, Pedagoška fakulteta Univerze v Maribor: MUZEJSKA PEDAGOGIKA IN LIKOVNA UMETNOST oz. LIKOVNA UMETNOST V ŠOLAH V PERSPEKTIVI SODELOVANJA ŠOL IN GALERIJ


       - Kosjenka Klemar Lazslo, Tehnički muzej Zagreb: KAJ ŠOLE/VRTCI ŽELIJO OZ. PRIČAKUJEJO OD MUZEJEV IN KAJ MUZEJI PRIČAKUJEJO OD ŠOL/VRTCEV?

       - Dr. Aksinja Kermauner, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem: INKLUZIVNI MUZEJ OZ. DOSTOPNOST IN PRILAGODITVE V MUZEJU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

       A. Učni načrti in muzeji


       B. Medpredmetno povezovanje (korelacija) v šolah in muzejih


       C. Muzeji in oblikovanje identitete


       D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike
       * opcija: dodatna »splošna« sekcija E.

       Vsi udeleženci/ke se bodo razdelili v 4 skupine in vsaka bo imela možnost biti aktivna/prisotna v vodenih ogledih štirih pedagoških muzejskih programov, in sicer:

       A. Otroški muzej Hermanov brlog (Muzej novejše zgodovine)


       B. »Živeti v Celju« (Muzej novejše zgodovine)


       C. Celeia – mesto pod mestom (Pokrajinski muzej)


       D. Grofje Celjski (Pokrajinski muzej)

       PREDSTAVITEV PLAKATOV bo potekala 20. 3. predvidoma v konferenčnem preddverju na lokaciji Pokrajinskega muzeja Celje) med 9.00 in 16.00 uro.

       8.30 – 10.00
       PLENARNA PREDAVANJA 2.del (Pokrajinski muzej Celje – Barbarina dvorana)

       - Nina Ostan, Zavod RS za šolstvo:
       IZ ŠOLE V MUZEJ IN NAZAJ


       - Dr. Diana Nenadić Bilan, Sveučilište u Zadru:
       PARTNERSTVO MUZEJEV IN LOKALNIH SKUPNOSTI PRI OHRANJANJU KULTURNE DEDIŠČINE

       -Mag. Dragan Kiurski, Muzej Kikinda & Savez muzeja Srbije:
       RAZVOJ IDENTITETE (S POMOČJO MUZEJEV IN GALERIJ) PRI OTROCIH V ŠOLI

       A. Učni načrti in muzeji


       B. Medpredmetno povezovanje (korelacija) v šolah in muzejih


       C. Muzeji in oblikovanje identitete


       D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike

       * opcija: dodatna »splošna« sekcija E.

       E. Učni načrti in muzeji


       F. Medpredmetno povezovanje (korelacija) v šolah in muzejih


       G. Muzeji in oblikovanje identitete


       H. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike

       * opcija: dodatna »splošna« sekcija E.

       - Ogled Fotoateljeja in galerije Pelikan (v okviru Muzeja novejše zgodovine) in možnost fotografiranja (skupinsko, posamično, lahko tudi v kostumih…)
       - Alma M. Karlin – razstava Poti, Celjski strop v okviru Pokrajinskega muzeja

       Partnerji

       KONFERENČNI SO-ORGANIZATORJI

       Organizator  konference  je EDUCA Izobraževanje; soorganizatorji  pa so :

       • Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
       • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za muzeologiju – Odjel za informacijske i komunikacijske znanosti
       • Muzejsko društvo Srbije/Sekcija muzejskih pedagogov
       • Muzej novejše zgodovine Celje
       • Pokrajinski muzej Celje

        

       Educa Izobraževanje se že  27  let  uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na področju vzgoje in izobraževanja. V teh letih smo izvedli okoli 250 seminarjev, posvetov, konferenc in delavnic s preko 740 uglednimi predavatelji ter z okoli 11.800 zadovoljnimi udeleženci.

       Lokacija

       Konferenca se bo pričela v petek 20.3.2020 ob 9.30 ter nadaljevala in zaključila v soboto 21.3.2020 okoli 14.15 ure. Uvodna otvoritev ter plenarna predavanja bodo potekala v Pokrajinskem muzeju Celje. Delo v okviru sekcij pa bo potekalo v Muzeju novejše zgodovine Celje ter v Pokrajinskem muzeju Celje.

       REGISTRACIJA

       Za udeležence iz šol in vrtcev oziroma iz muzejev ali galerij smo pripravili več opcij prijav : kot aktivni udeleženci boste lahko izvedli svoje predavanje v trajanju okvirno 20 minut oziroma boste lahko predstavili svoj plakat/poster. Kot »splošni« udeleženci pa boste lahko prisotni na obeh konferenčnih dnevih in poslušali vsa plenarna predavanja  ter izbrana predavanja po sekcijah.  Tudi letos bodo predvidoma 4 sekcije ter kot opcija še peta. Aktivne prijavitelje prosimo, da upoštevajo skrajni rok za prijavo = 15. januar!

       Informacije o hotelskih in drugih prenočitvenih opcijah bomo objavili predvidoma okoli 10. januarja na tej spletni strani.

       Kotizacija in plačilo

       Kotizacija za prvega udeleženca znaša 190,00 EUR + DDV (»early bird« prijava = 175,00 EUR + DDV). Aktivni udeleženci referatov v sekcijah ter pri predstavitvi plakatov so deležni znižane kotizacije, ki znaša 170,00 EUR + DDV (»early bird« prijava za aktivne udeležence = 160,00 EUR + DDV). Prav tako imajo znižano kotizacijo redni študenti in sicer 80,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost na konferenci, napitke in zakusko med odmori, večerno druženje s posebnim programom, strokovno gradivo ter vodene oglede Muzeja novejše zgodovine Celje in Pokrajinskega muzeja Celje. Kotizacijo plačate na osnovi izstavljenega e-računa. »Early bird« prijave veljajo do vključno 24. 12. 2019.

       Informacije, prijave in odjave

       Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih kontaktih:

       EDUCA Izobraževanja Gradnikove brigade 23, P.P. 181, 5000 Nova Gorica Tel.: 08 2053 225, fax: 08 2053 226 info@educaizobrazevanje.si  ter stefan@educaizobrazevanje.si

       Pisno prijavo  »pasivnih« udeležencev pričakujemo najkasneje 5 dni pred pričetkom  konference. Pisno prijavo aktivnih udeležencev pa pričakujemo  najkasneje do 15. januarja 2020. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.

       AKTIVNI UDELEŽENCI

       Do  15.I. 2020 nam morate  aktivni udeleženci poleg posebne prijavnice poslati še naslov vašega prispevka ( referata ali predstavitve plakata ) ter kratek povzetek vsebine ( naj ne presega  100 besed ).

       Prijavnica za splošno udeležbo

       Vpišite vaše podatke:

       Na posvet prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

       Dovoljujemo, da se prijavljene udeležence vpiše na seznam udeležencev za interno uporabo: DANE

       Podatki za izstavitev računa:


       DANE
       Prijavnica za aktivno udeležbo

       Vpišite spodnje podatke (za vsakega aktivnega udeleženca izpolnite in pošljite ločeno prijavo):

       Na konferenco prijavljamo naslednje udeleženko/ca:
       Navedena udeleženka/udeleženec bo na posvetu aktivno sodeloval/a z:

       Referatom (do 20 minut)S plakatom v preddverju       Zgoraj navedena aktivna udeležba tematsko sodi v naslednji sklop
       UČNI NAČRTI IN MUZEJIMEDPREDMETNO POVEZOVANJE (KORELACIJA) V ŠOLAH IN MUZEJIHMUZEJI IN OBLIKOVANJE IDENTITETESODOBNI MUZEJSKO-PEDAGOŠKI PRISTOPI IN POSEBNOSTI MUZEJSKO-PEDAGOŠKE DIDAKTIKE       Dovoljujemo, da se prijavljene udeležence vpiše na seznam udeležencev za interno uporabo: DANE

       Podatki za izstavitev računa:


       DANE
       PDF prijavnica za udeležbo na konferenci.

       PDF prijavnica za aktivno udeležbo na konferenci.

       GALERIJA