Pripravljamo že 3. mednarodno konferenco

Muzeji že dolgo časa niso zgolj ustanove, ki hranijo zaprašene predmete iz davnine, ki jih tu in tam predstavijo javnosti. Tudi šole niso zgolj vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer učenci  dobivajo od učiteljev nova znanja. Prav šole in muzeji iz leta v leto intenzivneje poglabljajo svoja sodelovanja in iščejo sinergije za kar se da kvalitetnejšo pripravo otrok na obisk muzejev oz. galerij  in kar najustreznejšo prilagoditev na tovrstne obiske s strani muzejev in galerij.

 

V ta namen EDUCA v sodelovanju s štirimi uglednimi ustanovami iz Slovenije, Hrvaške in Srbije pripravlja že 3. Mednarodno strokovno-znanstveno konferenco, ki jo bomo izvedli v čudovitem ambientu Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož 15. In 16. marca 2019.

 

 

 

 

 

 

Ko smo konferenco izvedli prvič v Mariboru leta 2017 nas je bilo 66 udeleženk in udeležencev. V letošnji drugi izvedbi v Ljubljani nas je bilo že 95; tako iz muzejev in galerij, kakor iz šol in vrtcev. Verjamemo, da se nas bo marca 2019 na Ptuju zbralo že krepko preko 100.

Vabljeni torej, da  se nam pridružite bodisi kot aktiven udeleženec/udeleženka ali pa zgolj kot poslušalec/poslušalka mnogih zanimivih in aktualnih referatov, plenarnih predavanj in predstavitev plakatov.

[PDF]  Uradni letak konference najdete tukaj.

Novice

O konferenci

Ameriški filozof in pedagog John Dewey (1859–1952), ki v zadnjem času bolj poglobljeno zanima tudi slovenske raziskovalce pedagogike, je v povezovanju šole z ustanovami, kot so muzeji in knjižnice, videl »združitev vsega, kar je edukacijsko«. Kot predstavnik pragmatistične pedagoške smeri, je šolo videl kot obliko aktivnega učenja, ki naj bo čim bolj življenjsko (smiselno), v to filozofijo izobraževanja pa je vključil tudi muzej. Brez muzeja si Dewey ni predstavljal »edukacije, ki bo pri vseh oblikovala sposobnosti za življenje v demokratični družbi in za oblikovanje demokratične družbe«. Deweyju se je zdelo medinstitucionalno sodelovanje temeljno za relevantno, z življenjem in ne samo s poklicem povezano učenje, saj je v šoli »veliko skrajno nepomembnih učnih vsebin«, ki so »polne naučenih dejstev, ki sploh niso dejstva, in se jih je pozneje treba odučiti«, nasprotno pa so v knjižnicah in muzejih »zbrani, vzdrževani in urejeni najboljši viri preteklosti«. Tem virom preteklosti danes rečemo kulturna dediščina.

 

Med sodobne pedagoške izzive v teoriji in praksi gotovo sodi institucionalno partnerstvo – povezovanje ustanov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja pa tudi izobraževanja odraslih s kulturnimi in z drugimi ustanovami, kjer je moč priti v stik s kulturno dediščino.

Namen takega povezovanja je kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. Med temi ustanovami velja posebej poudariti muzeje (v najširšem pomenu besede). Po zaslugi slovenskih muzejev so učiteljem možnosti, ki jih za uresničevanje ciljev kurikuluma nudi muzej, že dodobra znane. Tudi zapis v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, da je eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja »zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in širšim okoljem« ter pogoste omembe muzejev in kulturne dediščine v učnih načrtih (v kontekstu ciljev, vsebin ali didaktičnih priporočil oz. strategij poučevanja) na vseh ravneh izobraževanja, napotujejo učitelje na pogosto obiskovanje muzejev. Kljub temu pa statistični podatki o komplementarnosti poučevanja kažejo, da tovrstno sodelovanje še ni izkoriščeno v zadostni meri.

Danes v Sloveniji pravih raziskav o pomenu in vplivu obiskovanja muzejev kot avtentičnih kulturnih okolij na vzgojo in izobraževanje pravzaprav nimamo, zato smo se odločili za strokovni posvet oz. konferenco, ki je namenjena tako učiteljem na vseh ravneh izobraževanja kot kustosom muzejev in drugih inštitucij, ki ohranjajo kulturno dediščino in se na kakršenkoli način ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.

Vse vas vabimo k prijavi svojega prispevka v obliki strokovnih ali znanstvenih referatov, evalvacij, analiz, študij primerov in plakatov (predstavitev strokovnega dela, ki je še v procesu).

NAMEN   KONFERENCE  

Skrbna pedagoška priprava  otrok v vrtcu oziroma v  šoli  na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med  vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

Kvalitativni dvig  muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni  namen in hkrati ambicija te edinstvene konference, ki  v letu  2019 v tretji izvedbi še razširja svojo mednarodno razsežnost!

OSREDNJI  VSEBINSKI   SKLOPI  KONFERENCE

Na konferenci so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako naslednje:

Učni načrti in muzeji

Povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem, …)

Medpredmetno povezovanje ( korelacija ) v šolah in muzejih

Povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …

Muzeji in oblikovanje identitete

Osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj, …

Sodobni muzejsko pedagoški pristopi

in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike.

Plenarne predavateljice in predavatelj:

Konferenca bo potekala  v obliki plenarnih predavanj in strokovnih ter znanstvenih referatov  v sekcijah . Dobrodošle so tudi predstavitve plakatov/poster prezentacije.

Vabljene plenarne  predavateljice/predavatelji  bodo :

Dr. Diana Dressel

Vodja Pedagoškega oddelka Židovskega muzeja Berlin

Katarina Petrović

Zasebna predavateljica ; Zagreb

Dragan Kiurski

Narodni muzej Kikinda & Muzejsko društvo Srbije, kustos pedagog

Brigita Strnad

Umetnostna galerija Maribor, muzejska svetovalka

Nabor prijavljenih in  izbranih predavateljev v sekcijah  oz. v delavnicah bomo objavili  naknadno po izteku roka za prijavo in izbor ( po 15. januarju 2019 ).

V okviru konference bo organiziran obisk ( in vodeni ogled )  Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož na Ptujskem gradu kjer nam bodo podrobneje predstavili njihov muzej kot avtentično učno okolje, njihove pedagoške programe in inovativne pristope, ki jih uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu za spodbujanje poglobljenega spoznavanja in razumevanja muzejske dediščine.

Ker ima konferenca mednarodni značaj bodo   uradni  konferenčni jeziki slovenski, hrvaški in srbski  brez  prevajanj. Bomo pa kajpak v konferenčnih gradivih zagotovili povzetke v slovenskem jeziku za tuja ter povzetke v srbskem  oz. hrvaškem jeziku za slovenska predavanja. Predavanje dr.Diane Dressel kot posebne gostje bo v angleškem jeziku.

Okviren program konference

- Štefan Krapše, organizacijski vodja posveta, EDUCA izobraževanja
- Red.prof. dr.Metoda Kemperl, programski vodja, PF Univerze v Ljubljani
- Dr.Aleksander Lorenčič, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, direktor

- Dr. Diana Dressel, Jüdisches Museum Berlin; Vodja Pedagoškega oddelka Židovskega muzeja: The experiences and the lessons learned of the Jewish Museum Berlin in cooperation with schools


- Brigita Strnad, Umetnostna galerija Maribor, muzejska svetovalka : IKT v kontekstu umetnostnega muzeja kot obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v šoli:
KABLI KOT METAFORA
Razvoj sodobnih IKT je danes podvržen bliskovitim spremembam. Šole so se temu že odzvale, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je v njih še vedno premalo vsebin računalništva, programiranja ali sodobne umetnosti. Tukaj vidimo muzej sodobne umetnosti kot prostor, ki lahko obogati učenčeve izkušnje z IKT. Umetniški videi, gibljivi objekti ali zvočne instalacije sicer že sami po sebi navdušujejo učence, kar pa še ne pomeni, da so se v delo tudi poglobili. S primernimi didaktičnimi metodološkimi pristopi vodimo v Umetnostni galeriji Maribor učence od trenutnega navdušenja k bolj angažiranemu razumevanju in vrednotenju umetnosti in tehnologije – področji, ki pomembno definirata in spreminjata naš svet.

A. Učni načrti in kulturna dediščina v muzejih


B. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih


C. Kulturna dediščina in oblikovanje identitete


D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti pri spoznavanju kulturne dediščine

A. Učni načrti in kulturna dediščina v muzejih


B. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih


C. Kulturna dediščina in oblikovanje identitete


D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti pri spoznavanju kulturne dediščine

PREDSTAVITEV PLAKATOV bo potekala v konferenčnem preddverju ( na lokaciji Hotel Primus Ptuj ) med 11.30 in 16.00 uro.

8.45 – 10.00
PLENARNA PREDAVANJA 2.del

- Katarina Petrović, zasebna predavateljica, Zagreb :
Nastava sociologije u muzeju – ispitivanje uspješnosti alternativnih metoda poučavanja
U predavanju će se govoriti kvalitativnom istraživanju koje je uključivalo provođenje srednjoškolske nastave sociologije u Etnografskom muzeju u Zagrebu s ciljem integracije aktivnosti u muzeju i nastavnih sadržaja predmeta te evaluacije uspješnosti održane nastave. Istraživanjem se nastojalo ispitati zadovoljstvo učenika održanom nastavom i usvajanje obrađenih nastavnih sadržaja u muzeju, ali i stavovi učenika o smislu održavanja nastave u muzeju općenito. Dobiveni rezultati istraživanja naročito su značajni u kontekstu metoda i tehnika poučavanja jer su pokazali da za uspješnu nastavu u muzeju nije dovoljno samo učenike dovesti u muzej već je ključ uspjeha upravo u oblikovanju sadržaja koji potiču učenike na aktivno sudjelovanje u nastavi.


- Mag. Dragan Kiurski, Narodni muzej Kikinda & Muzejsko društvo Srbije :
Kako uče deca u muzeju?
U izlaganju na temu Kako deca uče u muzeju? biće reči o tome šta to motiviše decu da dolaze u muzeje, na koji način uče u muzeju, šta se događa sa njihovom pažnjom i šta je „reflektor faza”, koji predmeti najviše privlače pažnju, šta im se najviše dopada u muzeju, u kojoj meri i nakoj način je značajna osoba koja tumači nasleđe, koji modeli edukacije su najpopularniji, koje metode i principi se koriste, koliko su bitni zabava i igra u procesu učenja u muzeju. Ova i mnoga duga pitanja biće dokumentovana i primerima iz pedagoškog rada Narodnog muzeja Kikinda.

A. Učni načrti in kulturna dediščina v muzejih


B. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih


C. Kulturna dediščina in oblikovanje identitete


D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti pri spoznavanju kulturne dediščine

PREDSTAVITEV PLAKATOV PLAKATOV bo potekala v konferenčnem preddverju ( na lokaciji Hotel Primus Ptuj ) med 11.30 in 16.00 uro.

Muzej kot prostor spodbudnega učnega okolja (kot muzejsko-pedagoške vzporednice med šolami in muzeji v Sloveniji, Srbiji, Hrvaški in BIH)
Vsi udeleženci/ke se bodo razdelili v 3 skupine in vsaka bo imela možnost biti aktivna/prisotna v vodenih ogledih treh pedagoških muzejskih programov, in sicer :
- SVET GLASBIL NA PTUJSKEM GRADU ( vodi in animira Metka Stergar )
- ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH ( vodi in animira Renata Čeh )
- ZLATI BAROK ( vodi in animira Mojmir Andrič )

Partnerji

KONFERENČNI SO-ORGANIZATORJI

Organizator  konference  je EDUCA Izobraževanje; soorganizatorji  pa so :

  • Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za muzeologiju – Odjel za informacijske i komunikacijske znanosti
  • Muzejsko društvo Srbije/Sekcija muzejskih pedagogov
  • Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

 

Educa Izobraževanje se že  27  let  uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na področju vzgoje in izobraževanja. V teh letih smo izvedli okoli 250 seminarjev, posvetov, konferenc in delavnic s preko 740 uglednimi predavatelji ter z okoli 11.800 zadovoljnimi udeleženci.

Lokacija

Konferenca  se bo pričela  v petek  15. marca  2019 ob 9.30 ter  nadaljevala  in zaključila  v soboto  16.. marca  okoli  15.15 ure.

Uvodna otvoritev ter plenarni del bo potekal  v Pokrajinskem muzeju Ptuj na Ptujskem gradu, kjer bo tudi sklepni del ter zaključek konference. Delo v okviru sekcij pa bo potekalo v konferenčnem centru Primus hotela na Ptuju; tam bo potekal tudi sobotni plenarni del.

Organizatorji dogovarjamo posebne prenočitvene aranžmaje za udeležence, ki boste želeli na Ptuju prespati. Podrobnosti  ( vključno z rezervacijskim obrazcem ) bomo objavili na spletni strani www.šolainmuzeji.si  okoli 30.XI. 2019.

REGISTRACIJA

Za vas smo pripravili več opcij udeležbe : kot aktivni udeleženci oziroma kot splošni  ( recimo pogojno »pasivni« ) udeleženci. Aktivni udeleženci imate kajpak nekoliko ugodnejšo ( znižano ) kotizacijo.  Za občutek naj navedemo, da  je bilo na letošnji 2. konferenci ( Ljubljana  marec 2018 ) od 95 udeleženk in udeležencev  približno 2/3  aktivnih – torej s predstavitvijo referata ali  plakata. Spodaj boste našli posebej prijavnici za splošno oz. aktivno udeležbo.

POZOR: prijave za aktivno udeležbo nam morate poslati najkasneje do 15. Januarja 2019; v kolikor pa želite izkoristiti dodatno znižano kotizacijo ( »early bird« prijava ), pa nam le-to morate poslati najkasneje do vključno 24.XII. 2018.

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za prvega udeleženca znaša 185,00 EUR + DDV ( »early bird«  prijava = 170,00 EUR + DDV . Aktivni udeleženci  referatov v sekcijah  ter pri predstavitvi plakatov so deležni znižane kotizacije, ki znaša 155,00 EUR + DDV ( »early bird« prijava za aktivne udeležence = 145,00 EUR + DDV ). Prav tako imajo znižano kotizacijo redni študenti brez prispevka in sicer  80,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje prisotnost na konferenci, napitke in  zakusko med odmori,  večerno druženje s posebnim programom, strokovno gradivo  ter vodeni ogled Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož . Kotizacijo plačate na osnovi izstavljenega e-računa.

»Early bird » prijave veljajo do  vključno 24.XII. 2018.

Informacije, prijave in odjave

Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih kontaktih:

EDUCA Izobraževanja Gradnikove brigade 23, P.P. 181, 5000 Nova Gorica Tel.: 08 2053 225, fax: 08 2053 226 info@educaizobrazevanje.si  ter stefan@educaizobrazevanje.si

Pisno prijavo  »pasivnih« udeležencev pričakujemo najkasneje 5 dni pred pričetkom  konference. Pisno prijavo aktivnih udeležencev pa pričakujemo  najkasneje do 15. januarja 2019. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.

AKTIVNI UDELEŽENCI

Do  15.I. 2019 nam morate  aktivni udeleženci poleg posebne prijavnice poslati še naslov vašega prispevka ( referata ali predstavitve plakata ) ter kratek povzetek vsebine ( naj ne presega  100 besed ).

Prijavnica za splošno udeležbo

Vpišite vaše podatke:

Na posvet prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Dovoljujemo, da se prijavljene udeležence vpiše na seznam udeležencev za interno uporabo: DANE

Podatki za izstavitev računa:


DANE
Prijavnica za aktivno udeležbo

Vpišite spodnje podatke (za vsakega aktivnega udeleženca izpolnite in pošljite ločeno prijavo):

Na konferenco prijavljamo naslednje udeleženko/ca:
Navedena udeleženka/udeleženec bo na posvetu aktivno sodeloval/a z:

Referatom (do 20 minut)S plakatom v preddverjuZgoraj navedena aktivna udeležba tematsko sodi v naslednji sklop
UČNI NAČRTI IN MUZEJIMEDPREDMETNO POVEZOVANJE (KORELACIJA) V ŠOLAH IN MUZEJIHMUZEJI IN OBLIKOVANJE IDENTITETESODOBNI MUZEJSKO-PEDAGOŠKI PRISTOPI IN POSEBNOSTI MUZEJSKO-PEDAGOŠKE DIDAKTIKEDovoljujemo, da se prijavljene udeležence vpiše na seznam udeležencev za interno uporabo: DANE

Podatki za izstavitev računa:


DANE
PDF prijavnica za udeležbo na konferenci.

PDF prijavnica za aktivno udeležbo na konferenci.

GALERIJA